اداره آموزش و پرورش خلجستان
سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)
Tuesday , (2022/1/25)
سرویس های میز خدمت

گزارشات مردمی

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید


آدرس: قم- خلجستان- شهر دستجرد- بلوار معلم
تلفن : 02535223605 نمابر : 02535223991
سايت:http://www.Khalajetan.qom.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir